Menu

Groen licht voor online
christelijk opvoedplein

Speciale aandacht voor kinderen van 0-4

lees meer over de plannen

Ouders worstelen met praten over het geloof

Uitkomst enquête Geloof in het gezin biedt kansen voor toerusting

Bekijk de resultaten

Medewerkers

 • Margreet van den Berg - van Brenk

  Projectleider 0.4 FTE

 • Ingrid Plantinga - Kalter

  Projectleider 0.2 FTE

img

Margreet van den Berg - van Brenk

Met succesverhalen over opvoeding heb ik niet veel. Christelijk opvoeden is volgens mij met vallen en opstaan je kinderen bij de Heere Jezus brengen. Mooie momenten zijn die na het avondeten als we met elkaar uit de Bijbel lezen en proberen te begrijpen wat de Heere tot ons zeggen wil en wat dat voor ons betekent. Maar ja, met een aandachttrekkende peuterpuber aan tafel is die aandacht soms snel weg. Steeds scherper ga ik zien dat je hele zijn voor je kinderen veel meer zegt dan die paar woorden aan tafel. Hoe goed en nuttig die momenten rond de open Bijbel ook zijn!
Naast het moeder-zijn heb ik de afgelopen jaren voor het christelijk tijdschrift Terdege opvoedartikelen geschreven. Wie m’n artikelen leest, weet dat vooral het grensvlak tussen geloof en opvoeding mijn hart heeft. Hoe leer je kinderen bidden? Ben je een christelijk gezin als je met elkaar bidt, Bijbel leest, erover praat en misschien ook nog zingt? Dat zijn ook de vragen waarover ik op  gemeenteavonden met ouders heb nagedacht. En op een ouderavond op school. Dan blijkt iedere keer weer hoe waardevol het is om hier met elkaar bij stil te staan, te luisteren naar wat de Bijbel zegt, te luisteren naar hoe anderen het vormgeven en handreikingen te doen. Opvoeden hoef je niet alleen te doen. In ieder geval niet als je lid bent van een CGK die het belang van opvoedingsondersteuning inziet…

Margreet van den Berg- van Brenk
margreet@geloofinhetgezin.nl
tel. 038 – 7853 088
06-52065544

img

Ingrid Plantinga - Kalter

"Nee mam, ik ga niet bidden. Er zit een plafond tussen, dus God hoort me toch niet” Toen mijn zoontje dit op driejarige leeftijd tegen mij zei, stond ik wel even met mijn mond vol tanden. Ook al heb ik een studie Theologie achter de rug, de praktijk van je kind opvoeden in geloof gaat bepaald niet vanzelf.
Naast de uitdagingen die er zijn, word ik vaak ontroerd en geïnspireerd door de wijsheid en onbevangenheid van mijn drie kinderen. Kinderogen kijken van een andere kant naar God en de Bijbel. In het project Geloof in het gezin wil ik graag mijn kennis, mijn worstelingen en positieve ervaringen gebruiken om andere ouders te helpen.
Ik werk al een tijd als projectleider voor een catechesemethode en heb veel tienerwerk gedaan. Als je betrokken bent bij de jeugd in de kerk dan ontdek je vanzelf: ouders zijn enorm belangrijk voor kinderen en jongeren in hun weg met God. En daarom vind ik dit project ook zo waardevol!

Ingrid Plantinga-Kalter
ingrid@geloofinhetgezin.nl
tel. 06-52851538

Aanmelden digitale nieuwsbrief


Bij aanmelding op de nieuwsbrief krijg je de gezinsmomenten bij het ‘Vakantiepresentje 2016’ cadeau.
Schrijf je hieronder in bij Geloof in het gezin.


Een kijkje achter de schermen

Een kijkje achter de schermen
Waar zijn jullie nu mee bezig? Die vraag krijgen we regelmatig en daar geven we graag duidelijkheid over. Het toerusten van ouders en kerkenraden in de christelijke opvoeding, dat is ons speerpunt. Dat is onder te verdelen in een aantal categorieën:

Materialen
We zijn in contact met diverse organisaties en vragen of ze hun materiaal met een grote groep willen delen via de nieuwe website. De vraag naar materiaal voor een opvoedkring is groot. Het huidige aanbod komt overzichtelijk op de nieuwe website en we werken (mee) aan nieuw materiaal. Als de nieuwe website online gaat, krijgen alle ouders in de CGK een magazine thuisgestuurd. Dat kun je natuurlijk thuis op de bank doorbladeren en lezen, maar je kunt er ook mee aan de slag op een gemeente-avond of een opvoedkring. Materiaal voor gezinsmomenten rond de Bijbel heeft ook onze aandacht. Het bestaande aanbod komt op de website en we zoeken nieuwe wegen om alle ouders hierin een helpende hand te bieden.

Inspiratie
Geloof in het gezin wil anderen inspireren om het thema van de christelijke opvoeding op te pakken. De CGK-organisaties die Geloof in het gezin hebben geïnitieerd, vervullen elk hun eigen rol. De samenwerking met de twee jeugdorganisaties is nauw en zal steeds nauwer worden, omdat het de bedoeling is dat die in de toekomst het werk van Geloof in het gezin voortzetten. Ook bij de Theologische Universiteit Apeldoorn brengen we het thema onder de aandacht. De TUA wil wetenschappelijke onderbouwing bieden voor het werk van Geloof in het gezin. Vragen voor onderzoek kunnen wij bij hen neerleggen. Voor de diverse kerkelijke bladen leveren we geregeld een artikel aan.

Website
Op de nieuwe website komt een breed scala aan opvoedonderwerpen, maar bijzondere aandacht krijgen kernthema’s als Bijbel lezen, bidden en christelijke feesten vieren. Het online opvoedplein brengt vraag en aanbod samen. Het is een site die continu in ontwikkeling blijft. Plaatselijke gemeente Voor plaatselijke CGK’s zijn we vraagbaak, denktank en uitvoerder. De ene gemeente heeft behoefte aan tips voor materiaal voor een opvoedkring, een andere nodigt ons uit om mee te denken in het opzetten van opvoedingsondersteuning. Weer een ander nodigt ons uit om een thema-avond te verzorgen.

Overzicht in tijd

Oktober 2013
De synode geeft het deputaatschap kerk, jeugd en onderwijs de opdracht uitvoering te geven aan het project opvoedingsondersteuning en stelt daarvoor geld beschikbaar.

April 2014
LCJ, CGJO, deputaatschap kerk, jeugd en onderwijs, mannen- en vrouwenbond slaan de handen ineen en richten de stuurgroep opvoedingsondersteuning op, onder voorzitterschap van Ineke Voorthuijzen- den Dekker.

November 2014
De stuurgroep benoemt twee projectleiders: Margreet van den Berg- van Brenk en Eline Quist- Loosman.

Maart 2015
De eerste, tijdelijke website van Geloof in het gezin is online. Hierop kunnen CGK-ouders en –kerkenraden een enquête invullen.

Juli 2015
Ingrid Plantinga- Kalter neemt de plaats van Eline Quist in, die zich om persoonlijke redenen terugtrekt.

Augustus 2015
De inventarisatieronde en behoeftepeiling zijn voltooid. De bereidheid om samen te werken is bij alle organisaties groot. De behoefte onder ouders en kerkenraden aan toerusting ook.

Heeft u vragen, opmerking of ideeën, neem dan alstublieft contact met ons op. 

De Christelijke Gereformeerde Kerken bundelen krachten rond de christelijke opvoeding.

Stuurgroep

Vanuit de CGJO

Als CGJO zoeken we naar verbinding. God geeft ons aan elkaar. Ook als verschillende generaties. We proberen kinderen en jongeren mee te nemen in het volgen en dienen van Christus. Dit gaat niet vanzelf. Gezinnen hebben ondersteuning nodig. Elke organisatie heeft z’n eigen kwetsbaarheid. Goed om krachten te bundelen.

Vanuit het LCJ

Om het hart van kinderen en jongeren! Dat is wat het LCJ drijft.
In dit project wordt dat vormgegeven door ouders toe te rusten.
Om in het leven van alledag met onze kinderen te geloven in het gezin.
Samen, onder Gods onverdiende zegen. Want ouders maken dan het verschil… om Jezus’ wil.

Vanuit het deputaatschap

Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs houden zich bezig met de jeugd in het geheel van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een goede, christelijke opvoeding legt de basis voor heel hun leven. Dat is voor onze jongeren en voor de kerken van levensbelang. Daarom zijn wij dankbaar dat dit project materiaal hiervoor ontwikkelt. Deputaatslid mw. I.N. Voorhuijzen is voorzitter van de stuurgroep.

Vanuit de vrouwenbond

Velen uit onze achterban hebben bij de doop beloofd de kinderen op te voeden in de vreze des Heren.
Ter ondersteuning vinden we het heel positief dat we daarin, vanuit onze eigen kerken, handvatten aangereikt krijgen en willen daar in de stuurgroep graag in meedenken.

Vanuit de mannenbond

Binnen het gezin is geloofsopvoeding belangrijk. Mannen en vaders houden zich op de mannenverenigingen bezig met het gezamenlijk bestuderen van schrift en belijdenis. Het doel is om te groeien in het geloof, dienstbaar te zijn aan Gods Koninkrijk en dat ook uit te dragen in het dagelijks leven in gezin, werk en kerk. We doen mee met dit project om onder de leiding van Gods Geest de geloofsopvoeding in onze gezinnen te stimuleren.

Geloof in het Gezin

Meer informatie
over de
organisaties

Heb je vandaag je kind al gezegend?

Goed idee!

Voorbeelden uit de praktijk

 • CGK Urk-Maranatha

  Andries Brands, beheerder website

  Gemeentekring De Schakel organiseert zaken als hulp in gezinnen en koffiemorgens. Nu heeft die kring een avond georganiseerd voor de hele gemeente.

 • CGK Huizen

  Bastiaan Visser, diaken

  De kerkenraad is met het idee gekomen om de paar aanwezige jonge gezinnen in de gemeente aandacht en hulp te geven, concreet bij het thema van de opvoeding.

 • CGK Leerdam

  Erik Jan Hoornstra

  Dat is een team van 4 gemeenteleden 2 x per jaar een avond organiseert met actuele onderwerpen. Dit team valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

 • CGK ’s Gravenmoer

  Petra Otens-Mouthaan

  Jeugdconsulenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de ondersteuning en coaching van onze jeugd vanaf 13 tot 23 jaar en organiseren eenmaal per jaar een avond voor ouders/belangstellenden met een thema dat actueel is voor (geloofs)opvoeding.

 • CGK Siegerswoude-De Wilp

  Arend Bron, jeugdouderling

  Gemeente-avond met als thema: (geloofs)opvoeding voor het oog of voor het hart?

 • CGK Zierikzee

  Marike Bolle – organisator moederochtenden en info-avonden

  Wij hebben voor de moederochtend een team van moeders die samen deze ochtenden organiseren.

 • Hier uw gemeente?

  Deel uw ideeën!

  Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeë en organisatie van de opvoedingsondersteuning.

CGK Urk-Maranatha

Wie is verantwoordelijk voor de ideeën en organisatie van de opvoedingsondersteuning?
Gemeentekring De Schakel organiseert zaken als hulp in gezinnen en koffiemorgens. Nu heeft die kring een avond georganiseerd voor de hele gemeente.

Wat was de inhoud van de ondersteuning? 
De avond moet nog komen: D.V. 30 april 2015 en heeft als thema “Geloofwaardig opvoeden”. Na de pauze kunnen de bezoekers met elkaar in gesprek. Ze hebben de keuze uit acht workshops.

Wie heeft u gevraagd voor de uitvoering ervan?
Geertje Fokkema – jeugdwerkadviseur van het LCJ

Raadt u het anderen aan?
Dat kan ik u na afloop beter vertellen, maar het lijkt mij de moeite waard.

CGK Huizen

Wie is verantwoordelijk voor de ideeën en organisatie van de opvoedingsondersteuning?
De kerkenraad is met het idee gekomen om de paar aanwezige jonge gezinnen in de gemeente aandacht en hulp te geven, concreet bij het thema van de opvoeding. De demografische ontwikkeling van de gemeente heeft de kerkenraad doen besluiten aandacht voor kinderen tot een belangrijk speerpunt te maken. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verlenen van hulp bij (geloofs)opvoeding werd hierbij een concreet idee.

Wat was de inhoud van de ondersteuning?
Na gehouden onderzoek is gekozen voor de cursus die aangeboden wordt door het LCJ. De cursus bestond uit 4 avonden verzorgd door Geertje Fokkema. De avonden kenden de volgende thema's: het doel van de opvoeding, God dienen in het gezin ( over bidden en bijbellezing), media opvoeding, seksuele opvoeding. De avonden bestonden uit informatieverstrekking, discussievormen en werkopdrachten.

Raadt u het anderen aan?
Dat is afhankelijk van de achtergrond van de betreffende mensen. De cursus zat goed in elkaar, de onderwerpen waren goed gekozen, de cursusleidster was ter zake kundig. Voor het verkrijgen van informatie, bewustwording en het delen van ervaringen was het een prettige cursus. Maar de presentatievorm was erg college-achtig, de achtergrond van de cursusleidster was in bepaalde gevallen orthodoxer en traditioneler dan die van de meeste cursisten. Stellen die minder bekend zijn met kerk en geloof óf uit een andere, minder reformatorisch kerkelijke traditie komen, zullen zich minder aangesproken kunnen weten.

CGK Leerdam

Wie is verantwoordelijk voor de ideeen en organisatie van de opvoedingsondersteuning?
Dat is een team van 4 gemeenteleden 2 x per jaar een avond organiseert met actuele onderwerpen. Dit team valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Wat was de inhoud van de ondersteuning?
Ieder jaar twee avonden: 
2014: 
Omgaan met regels van anderen (mw Hartog HGJB)
Pubers (dhr. W. Fieret)
2013:
Huwelijk man/vrouw (Nico van der Voet)
Kinderen met een rugzakje (mw H.L. Groenendijk)
2012:
Gewetensvorming (Cees van Vianen en Jan Post, LCJ)
De rol van vader en moeder in de opvoeding (Johan Matze)
2011:
Seksualiteit (Alie Hoek- van Kooten)
Huisgodsdienst (ds. J. Westerink)

CGK ’s Gravenmoer

Wie is verantwoordelijk voor de ideeën en organisatie van de opvoedingsondersteuning?
Jeugdconsulenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de ondersteuning en coaching van onze jeugd vanaf 13 tot 23 jaar en organiseren eenmaal per jaar een avond voor ouders/belangstellenden met een thema dat actueel is voor (geloofs)opvoeding.

Vijf jaar geleden hebben Erik en Petra Ottens als gemeenteleden een cursus geloofsopvoeding georganiseerd voor jonge ouders met kinderen in de leeftijd vanaf 6 tot 12 jaar.

Wat was de inhoud van de ondersteuning?
De cursus duurde ongeveer vijf avonden en er namen steeds drie stellen deel. We hebben als basis het materiaal van Geloofsopvoeding van de HGJB en ZIJSPROSTNG, stappen in geloofsopvoeding van de PKN gebruikt. Deze twee boekjes hebben we gecombineerd tot een interactief trainingsprogramma bij ons thuis. Ter voorbereiding werd de deelnemers gevraagd e.e.a. door te lezen en tijdens de avonden hadden we discussie en werden er door de ouders gezamenlijk groepsopdrachten gemaakt over hun eigen gezin. De cursus werd zo direct toepasbaar voor het eigen gezin en dat werkte prettig.

Wie heeft u gevraagd voor de uitvoering ervan?
Twee gemeenteleden die dit onderwerp aan het hart ging en die zelf ook ouders waren van kinderen in deze leeftijd.

Raadt u het anderen aan?
Ja zeker. Het is inspirerend en motiverend om met elkaar te delen hoe je als ouders je kinderen kunt laten groeien in hun geloof.

CGK Siegerswoude-De Wilp

Wie is verantwoordelijk voor de ideeën en organisatie van de opvoedingsondersteuning?
kerkenraad-jeugdouderling in overleg en samen met de vertrouwenscommissie

Wat was de inhoud van de ondersteuning? 
Gemeente-avond met als thema: (geloofs)opvoeding voor het oog of voor het hart?

We keken deze avond met elkaar hoe in het gezin het opvoeden in het gezin juist wanneer het op het geloof aankomt, op het hart gericht is of doen we het meer voor het oog.

Bewustwording. Door de presentatie aan het begin van de avond  kregen we een aantal foto's onder ogen en werden we bewust gemaakt dat wat  voor het oog soms heel goed lijkt, niet altijd op het hart gericht is. Bijvoorbeeld bijbel lezen aan tafel in het gezin, kan dit opvoeden zijn voor het oog. Zeker zijn het de goede gewoonten in het gezin, maar dit wil nog niet zeggen dat het direct op het hart gericht is. Wanneer we na het bijbel lezen over gaan op de inhoudelijke bespreking; wat betekent dit nu voor jou en hoe kun je dit in je leven toepassen wordt het anders. Zo kunnen we veel dingen bedenken die we gewoon zijn te doen en als we er niet voor oppassen alleen maar voor het oog zijn. 

Daarna gingen we in tweetallen uit elkaar om met elkaar na te denken wat nu de belangrijkste drie elementen zijn in het christelijke gezin. In de grote groep plaatsten we deze gevonden elementen onder het kopje voor het oog? of onder het kopje voor het hart! Dit leverde al enige discussie op, want er zijn toch ook goede gewoontes die zeker een plaats verdienen in het christelijke gezin? 
Er werd gevraagd persoonlijk een situatie te schetsen wat je moeilijk vindt en vaak tegen aan loopt. Met elkaar in groepjes erover nadenkend hoe je als ouders echt gericht op het hart je kinderen kunt opvoeden, blijkt vaak lastig te zijn. Vooral tijdsdruk en de aandacht die ervoor nodig is ook bij onze kinderen is moeilijk te plannen. De momenten te pakken wanneer het kind er open voor staat om in gesprek te gaan moeten we aangrijpen en niet alleen als het ons uit komt. Ook hebben we al snel oordelen klaar omdat we zien wat voor ogen is. Juist dan een achtergrond te weten, verklaart al meer hoe bepaalde situaties ontstaan of zijn zoals ze zijn. 
Een ieder kreeg de vraag om een situatie waar hij of zij mee te maken heeft in het gezin om dit in de groep te leggen en de groep om advies te vragen. Ook dit is een leuke  vorm om met elkaar mee te denken hoe doe jij dit? en hoe kan ik hier het beste mee om gaan? Zo zijn de paar uurtjes op zo'n avond zomaar voorbij. 
Probeer in te leven in het kind waarom hij zo reageert, is het kind misschien uit school gekomen en is het gepest. Hierdoor kan het zijn dat ze niet open staat voor jou boodschap. Aan het einde van de avond is er gevraagd of de ouders hier nog over door willen praten op een volgende bijeenkomst, dit bleek dus het geval. Zo gaan we dus nog een vervolg geven aan deze avond. De invulling is nog niet bekend maar de opzet zoals deze avond gaan we zeker gebruiken. Het was een leerzame en soms een confronterende avond. Onze bede in dit alles: "Opdat onze kinderen de Heere mogen leren kennen!"

Wie heeft u gevraagd voor de uitvoering ervan?
Margreet van den Berg, projectleider Geloof in het gezin.

Raadt u het anderen aan?
Het is zeker een aanrader om een avond als deze met elkaar te houden. Wie zit niet met vragen over: hoe bereik ik mijn kinderen en op welke manier krijgt de geloofsopvoeding een juiste plaats in het gezin. 

CGK Zierikzee

Wie is verantwoordelijk voor de ideeën en organisatie van de opvoedingsondersteuning?
Wij hebben voor de moederochtend een team van moeders die samen deze ochtenden organiseren. Het allereerste begin is ontstaan door onze toenmalige pastorale ondersteuner, een gemeentelid die werkt bij de SGJ en ikzelf. Wij met zijn drieën hebben de moederochtenden opgestart en er zijn al snel een aantal jonge moeders mee gaan werken en denken in het team. Voor de drie info avonden die we hebben gehad voor ouders van kinderen tot en met 12 jaar heb ik zelf het initiatief genomen. We hebben eveneens een groepje van twee moeder en twee oma's (waaronder ikzelf) gevormd en een spreekster voor drie avonden gevraagd.

Wat was/is de inhoud van de ondersteuning?
Wij hebben één keer in de maand moederochtend met een thema, ook de kinderen zijn er bij, wat het heel gezellig en rommelig maakt. Het voordeel van de kinderen er bij is dat je meteen ziet hoe de moeders met hun kinderen om gaan. Je kan hier, als het nodig is, meteen op inspringen met tips en ondersteuning.

Info-avonden
Twee keer was dag Alise Vleesenbeek van de Stichting Chris en één avond Carla Chandoe van de SGJ. Het waren alle drie heel goede avonden. Helaas was de opkomst erg matig, maar de mensen die er waren hebben veel informatie meegekregen. De eerst avond ging over invloeden van buiten naar binnen, hier hebben we het gehad over media, vriendjes, school, verenigingen en alle dingen die kinderen van buitenaf aangereikt krijgen. (Alise) De tweede avond ging over invloeden die je zelf als ouders mee kan geven, dus van binnen naar buiten. We hebben het hier gehad over de basis die je als ouders aan je kinderen geeft, waardoor zij evenwichtige personen leren worden. (Carla) De derde avond ging over praten/communiceren met je kind. Deze avond werd verzorgd door Alise. We kregen heel veel mee over wat communiceren in de opvoeding voor betekenis heeft.

Raadt u het anderen aan?
Ik kan Alise Vleesenbeek zeker aanraden als spreekster over opvoedingsondersteuning. Ik raad het zeker aan bij andere gemeenten om thema avonden te houden, maar zeker ook om voor jonge moeders ondersteunende ochtenden te organiseren.

Hier uw gemeente?

Agenda

Laatste ontwikkelingen

Nieuws

 • 21 juni 2016
  Symposium Kind en geloof met o.a. dr. M.J. Kater
 • 26 april 2016
  Niels
 • 22 maart 2016
  Waar staat Geloof in het gezin voor?
 • 25 september 2015
  Bidden met je kind
 • 12 juni 2015
  Timotheüs komt met nieuwe cursussen geloofsopvoeding
 • 12 februari 2015
  Geloof in het gezin in kerkblad voor het noorden.
 • 23 februari 2015
  Boek: Geloof in opvoeden

Vragen en ideeën?

Bijdrage leveren aan ons werk?

Contact